Общи Условия 

/Правила за ползване/

Условия за използване на онлайн магазин  на http://www.havos.bg

1. Настоящите общи условия за ползване („Условията”) уреждат взаимоотношенията между „ЛЪКИ СИС” ЕООД, ЕИК 201324078, наричано по-долу за краткост „ЛЪКИ СИС“ като Доставчик, от една страна, и Потребителите на интернет страницата, купувачи на стоки, намиращи се на уебсайт http://www.havos.bg, наричани по-долу за краткост „Потребители”, от друга.

1.1 „ЛЪКИ СИС” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201324078, със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление: град Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1, телефон: 0897809920.

1.2. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия за ползване преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Ако не приемете Условията, посочени тук, няма да разполагате с възможност да ползвате нашия Онлайн Магазин. При използване на услугите ни, достъпни без регистрация, ще бъде израз от Ваша страна, че се съгласявате с Условията.

Във връзка с предоставяните Услуги http://www.havos.bg обработва лични данни съгласно Политика за защита на личните данни („Политика”), която е видима и леснодостъпна на сайта ни.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “ЛЪКИ СИС” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ЛЪКИ СИС” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Доставчика ЛЪКИ СИС.

2. Съгласие с условията

2.1. Потребителят декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия с поставяне на отметка в поле „Съгласен съм с Общи условия“ на сайта.  

3. Ползване услугите на сайта

3.1. Ползването на Услугите е възможно без регистрация. Използването на Услугите ще се счита за израз на съгласие с Условията.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ЛЪКИ СИС договор.

4. Отговорности

4.1. ЛЪКИ СИС не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на Онлайн магазина и информацията, публикувана в нея.

4.2. Информацията за продуктите е предоставена като характеристика от производителите, а при продукти, произведени от ЛЪКИ СИС, същата ще бъде предоставена с получените продукти или на сайта към всеки артикул). ЛЪКИ СИС не носи отговорност за неточности в характеристиката на непроизведени от него продукти.

4.3. ЛЪКИ СИС не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

4.4. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на ЛЪКИ СИС забележите нередности, моля сигнализирайте на e-mail: info@havos-bg.com

5. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://www.havos.bg и всички негови подстраници.

Потребител/ Клиент – означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца, чрез електронния магазин, което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия. При съмнение относно предоставените данни на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице – три имена, дата на раждане, e-mail, телефон.

Стока – означава всеки продукт, собственост на ЛЪКИ СИС, предлаган в интернет страницата http://www.havos.bg. Всяка стока се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

Договор за продажба – договор, по силата на който ЛЪКИ СИС прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

6. Технически стъпки за сключване на договор.

6.1 Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на ЛЪКИ СИС, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ЛЪКИ СИС стоки.

6.2. Договорът се сключва на български език.

6.3 Договорът между ЛЪКИ СИС и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: http://www.havos.bg.

6.4 Страна по договора с ЛЪКИ СИС е Потребителят съгласно данните, предоставени при направената поръчка чрез онлайн платформата (сайта).

6.5 Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчката. ЛЪКИ СИС ще изпрати и автоматично генериран мейл по електронна поща на Потребителя/Клиента, след направена от последния Онлайн Поръчка на сайта, с информация, че поръчката се обработва.

6.6 При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ЛЪКИ СИС има право да се свърже с Потребителя на посочен от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

6.7 ЛЪКИ СИС не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни.

6.8 Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 

6.9. Всяка изпратена чрез сайта поръчка ще бъде считана от страна на ЛЪКИ СИС за редовна, ако са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице, различно от титуляра. Задължение на Потребителя е да спазва конфиденциалност на потребителското си име и парола.

7. Поръчка

7.1. При липса на наличност от дадена стока ЛЪКИ СИС си запазва правото да откаже поръчката.

7.2. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на ЛЪКИ СИС, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Избирането на стоки/продукти от сайта става с кликване върху бутона „КУПИ”. По този начин избраната стока/продукт се добавя във виртуална „КОЛИЧКА”, в която се съдържа информация за всеки продукт, количество и цената му, както и общо дължимата сума на избраните стоки/продукти. 

7.3. След окончателен избор на стоки/продукти, които Клиента желае да закупи, следва да кликне върху бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.4. Необходимо е Потребителят/Клиентът да предостави данни за извършване на доставката, както и методите на плащане и доставка, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта. Това може да бъде направено чрез натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ”.

7.5 В случай, че ЛЪКИ СИС не разполага с поръчан от Потребителя продукт и не може да изпълни Поръчката, то ЛЪКИ СИС се задължава да уведоми за това Потребителя.

8. ЛЪКИ СИС има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

8.1. ЛЪКИ СИС има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

– е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

– е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на ЛЪКИ СИС;

– са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо ЛЪКИ СИС.

9. Цени

9.1. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на ЛЪКИ СИС към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

9.2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

9.3 ЛЪКИ СИС си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

9.4 ЛЪКИ СИС може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от ЛЪКИ СИС. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката и ще се генерира в процентно съотношение и като стойност за всяка отделна поръчка. Опцията „ПРОМО КОД” е възможност на всеки клиент/потребител да въведе предоставен му от ЛЪКИ СИС код за генериране на отстъпка. Предоставянето на кода е възможно да стане по различни начини, като напр. изпращане по e-mail на клиента, рекламни кампании, флайери и други. 

Въвеждане на ПРОМО КОДА става след кликване на бутона „Кликнете тук за да въведете кода. След въвеждането му, следва да кликнете върху бутона „Прилагане на промо код”. Така системата ще генерира и получената от клиента отстъпка в крайната цена, дължима за плащане.

10. Промени

10.1. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

10.2. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Онлайн магазинaа. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Онлайн магазинa. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

11. Плащане

11.1 При заявка за поръчка, плащането може да се извърши по един от следните начини:

• С наложен платеж при получаване на поръчката.

• с банкова карта

0. Плащане с банкова карта през виртуален ПОС

0.1 На нашия сайт www.havos.bg, респективно „Лъки Сис“ ЕООД, може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard, чрез виртуалния ПОС на обслужващата ни банка, която е ДСК АД част от OTP group.

 0.2 Плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

 0.3 При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК, ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурност на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure,  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

0.4 Ние от www.havos.bg, респективно „Лъки Сис“ ЕООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитена платежна страница на обслужващата ни банка.

0.5 Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева, според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

0.6 В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта, то ние възстановяваме сумата, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 3 работни дни.

0.7 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 10 000 лева.

0.8 Банка ДСК за момента е единствената банка в България, която притежава PCI DSS сертификат и преминава ежегодно одит, за да се потвърди, че всичките ѝ процеси покриват изискванията на PCI DSS.
 PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат – световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност.

• По банков път на сметка с Титуляр: “ЛЪКИ СИС” ЕООД

IBAN: BG20STSA93000023103287

При банка: Банка ДСК 

12. Условия, начини и срок на доставка

12.1. ЛЪКИ СИС се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени тяхната цялост и здравина.

12.2. Ако Потребителят е заявил своята поръчка до офис на Куриерската фирма, то той разполага със срок от 5 работни дни, считано от датата на доставка, за да я приеме. След изтичането на този срок поръчката се анулира и се връща обратно на ЛЪКИ СИС.

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следната куриерска фирма:

ЕКОНТ – www.econt.bg

Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, до офис на куриерската фирма/автомат, освен ако в сайта не е посочено друго.

Разходите за доставка са индивидуално посочено в табличен вид по-долу. Потребителят заплаща куриерските услуги в случай на връщане на стоки към ЛЪКИ СИС, освен при погрешно изпратена стока към Потребителя от ЛЪКИ СИС. 

Преди изпращане на поръчаната стока ЛЪКИ СИС има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

ЛЪКИ СИС не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства ЛЪКИ СИС си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

ЛЪКИ СИС обработва поръчките в срок от 2 работни дни от извършване на поръчката, като забавяне може да се получи от проблеми с дружествата, осъществяващи логистиката, както и форсмажорни обстоятелства, свързани с Ковид кризата, налагаща забавяния и проблеми с логистиката на стоките. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка. Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

ЛЪКИ СИС си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ДОСТАВКА 

ТеглоОфис – ОфисОфис – АдресАдрес – Адрес
до 1 кг.3.20 лв.4.66 лв.5.38 лв.
до 3 кг.3.20 лв.5.60 лв.6.33 лв.

– Всички цени са с включен ДДС и такса гориво;

– Към посочените цени е начислена такса гориво, подлежаща на месечна актуализация. Размерът й се определя  в началото на всеки месец на база цените на дребно за дизелово гориво. Размерът на таксата гориво е обявен на сайта на Еконт АД, като за месец ………….. 2022г. е размер на 15 %.

– За междуградско пратки към цените се начислява надбавка Тол – такса в размер на 0,04 лв. без ДДС за пратки с тегло до 31.5 кг.

Условия:

„ЛЪКИ СИС” ЕООД предоставя на своите клиенти възможност за избор на един от следните начини за доставка на поръчаните през http://www.havos.bg стоки:

• До адрес, посочен от клиента
• До офис на куриерска фирма Еконт или автомат на Еконт

*За пратки до по-малки населени места, където куриерска фирма Еконт има конкретен седмичен график за разнос, се спазва съответният график.

**Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

***Препоръчваме Ви да проследявате Вашата пратка по номера на товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на куриерска фирма Еконт.

За да се избегнат неволни грешки, след всяка поръчка клиентът получава известие по имейл, потвърждаващо направената поръчка, на контакти предоставени от клиента. Куриерска фирма Еконт ще изпрати на клиента мейл в момента, когато поръчката е приета в Еконт за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

12. Връщане на продукт

12.1. Потребителят има правото да върне продукти в рамките на 14 дни от закупуването им, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Разходите по връщането на пратката се поемат от Потребителя. При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта, ЛЪКИ СИС се задължава да възстанови на Потребителя сумата за върнатия продукт.

12.2. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от “ЛЪКИ СИС” ЕООД, освен ако изрично не е упоменато, че Потребителят  предпочита друг платежен метод. Платени пратки с наложен платеж от Потребителя, се връщат по банкова сметка, посочена в искането на Потребителя към ЛЪКИ СИС.

12.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да Ни уведоми за своето име, адрес, телефонен номер, email, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Достатъчно е да изпратите съобщение относно упражняването на право на отказ в рамките на упоменатия 14-дневен срок.

12.5. Ако се откажете от направена поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата на връщане на стоката. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес град Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ № 1 или по е-мейл: info@havos-bg.com

Стандартен формуляр за правото на отказ от онлайн покупка Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

13. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др, разположени на уебсайта на ЛЪКИ СИС (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ЛЪКИ СИС или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ЛЪКИ СИС, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЛЪКИ СИС, ЛЪКИ СИС има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ЛЪКИ СИС.

ЛЪКИ СИС се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

ЛЪКИ СИС си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ЛЪКИ СИС има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

14. Прекратяване и разваляне на договора

ЛЪКИ СИС има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ЛЪКИ СИС или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

15. Помирителна клауза

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16. Изменение на общите условия

ЛЪКИ СИС се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми ЛЪКИ СИС в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

17. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЛЪКИ СИС идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

ЛЪКИ СИС има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

ЛЪКИ СИС полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

ЛЪКИ СИС може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

19. Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на ЛЪКИ СИС са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между ЛЪКИ СИС и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show